Home Terminale zorg Werkgebied v.d. stichting Vrijwilliger aan het woord Organisatie Vrijwilliger worden FinanciŽn Vrienden van... Jaarverslag 2018 Privacy Links
Organisatie Het bestuur van de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving  waarborgt een doelmatig beleid en een zorgvuldig beheer van de financiën in nauwe samenwerking met de coördinatoren. De dagelijkse werkzaamheden  van de Stichting berust bij de coördinatoren: mevrouw Annette Kemerink en mevrouw Inez Karssen. In het bestuur hebben zitting: Voorzitter: Dhr. S. Schoch Secretaris: Mw. M. Smeets Penningmeester: Dhr. R. Galavazi Leden: Mw. A. Duvekot Mw. A. Krispijn De stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving is met 208 stichtingen en hospices aangesloten bij de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland. Landelijk is een aantal van ongeveer 9.600 vrijwilligers actief. Ter uitvoering van de bestuurstaak kent de genoemde vereniging een Landelijk Steunpunt gevestigd te Amersfoort. Het secretariaat, de administratie en het financieel beleid  is daar ook onder gebracht. Doelstelling De stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving met haar vrijwilligers richt zich op de zorg van mensen in hun laatste levensfase, die thuis in hun vertrouwde omgeving willen sterven. Zij ziet het als haar doel die zorg te bieden die het beste aansluit op de vraag van de cliënt en hun mantelzorgers. De hulp die verleend wordt is aanvullend op die van de mantelzorgers en de thuiszorg. Beleidsplan Het beleid is er op gericht de vrijwilligers te faciliteren bij het werk dat zij verrichten. Belangrijk daarbij is: 1. Goede training, en 2. Aandacht voor de vrijwilligers. Om die reden is een bestuurslid regelmatig aanwezig bij het maandelijkse teamoverleg tussen de coördinatoren en de vrijwilligers. Beloningsbeleid Het bestuur en de vrijwilligers die de cliënten bezoeken zijn onbezoldigd. Beide coördinatoren krijgen een salaris dat in grote lijnen conform de CAO VVT is. Contactgegevens Secretariaat stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving; Nassaulaan 32, 2341 ED Oegstgeest Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41167157 RSIN(ANBI)nummer: 8037.44.067 Staat van Baten en Lasten 2017 Lasten Personeelskosten € 32.499 Werving- en trainingskosten €   2.082 Sociale kosten €   2.922 Reiskosten €   1.659 Verzekering €   1.029 Administratiekosten €   2.903 Contributie €      432 Public Relation €        94 Totaal € 43.621 Baten Subsidie ministerie VWS € 44.057
Organisatie © MK-DATA 2012-2020
Welkom bij de  stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving